วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผลงานความภาคภูมิใจ

ผลงานความภาคภูมิใจ
วันเดือนปี
ผลงานที่ได้รับ
หลักฐาน
15 กุมภาพันธ์ 2556
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคุณธรรม  จริยธรรม ระดับชั้น
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555
เกียรติบัตร
8 ธันวาคม 2555
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม โครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62ปีการศึกษา 2555  จังหวัดชัยภูมิ
เกียรติบัตร
5 ธันวาคม 2555
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคุณธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2555
เกียรติบัตร และ โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์  ชินวัตร
12  ตุลาคม  2555
ได้รับเหรียญทอง  ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การประกวดแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ  ปีการศึกษา 2555
เกียรติบัตร

1 ตุลาคม  2555
ได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคม “โครงการจิตอาสาในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ”
เกียรติบัตร
20 สิงหาคม  2555
ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 3 รายวิชาศิลปะ3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เกียรติบัตร
4 กุมภาพันธ์ 2555
ได้รับรางวัลชมเชย การทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  ครั้งที่ 3 โรงเรียนอำนาจเจริญ
เกียรติบัตร
27  มกราคม  2555
สมาชิกยุวกาชาดดีเด่น 
เกียรติบัตร
30  ธันวาคม  2554
สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
เกียรติบัตร
18 สิงหาคม 2554
นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ประจำปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร
วันเดือนปี
ผลงานที่ได้รับ
หลักฐาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
แกนนำโครงการยิ้มไหว้  ทักทาย  ปีการศึกษา 2553  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เกียรติบัตร
7 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าร่วมทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา ศาสานาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เกียรติบัตร

19 ธันวาคม 2552
เข้าร่วมทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา ศาสานาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 เกียรติบัตร

26 มิถุนายน 2552
ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดวาดภาพลดโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวันสุนทรภู่  ปีการศึกษา 2552
เกียรติบัตร
21
12  มิถุนายน  2551
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีความดีความเด่นด้านไหวพริบแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
เกียรติบัตร

21  กุมภาพันธ์ 2551
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 26
เกียรติบัตร

22  สิงหาคม  2550
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์
เกียรติบัตร

31  มีนาคม  2550
เข้าร่วมโครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เล่มโปรด  บุ๊คคลับ  เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม
เกียรติบัตร

10  กรกฎาคม  2550 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด  อย.น้อยระดับอำเภอ  อำเภอลืออำนาจ  ประจำปี 2550
เกียรติบัตร

30  สิงหาคม  2550
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล หญิง รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
เกียรติบัตร

31  สิงหาคม  2549
ชนะเลิศ เซปักตระกร้อหญิง  อายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
เกียรติบัตร

26  มิถุนายน  2549
ได้รับรางวัล ชมเชย ในการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2549
เกียรติบัตร
16  กุมภาพันธ์  2546
ได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 21
เกียรติบัตร
วันเดือนปี
ผลงานที่ได้รับ
หลักฐาน
 26  กุมภาพันธ์  2545
ได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 20
เกียรติบัตร
31  มีนาคม  2547
เป็นนักเรียนผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เกียรติบัตร
31  มีนาคม  2547
เป็นนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เกียรติบัตร
พ.ศ.2544
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม เล่าเรื่องประกอบท่าทาง  การประกวดกิจกรรมทางวิชาการวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี2544
เกียรติบัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น