วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

...ประวัติการศึกษา….
ระดับชั้น
โรงเรียน
ครูประจำชั้น
อนุบาล
อนุบาล 3 ขวบ
บ้านน้ำท่วม
 นางทองทรัพย์ บรรพตาธิ
อนุบาล 1
บ้านน้ำท่วม
นางโยพิณ ศรีบูรณ์
อนุบาล2
บ้านน้ำท่วม
นายวิไกร  ก้อนคำ
ประถมศึกษาตอนต้น
ประถามศึกษาปีที่ 1
บ้านน้ำท่วม
นางสาวทองใบ  ธุมาพันธ์
ประถามศึกษาปีที่ 2
บ้านน้ำท่วม
นางสาวซ่อนกลิ่น  ดาดก
ประถามศึกษาปีที่ 3
บ้านน้ำท่วม
นายพิสูจน์  ขันโท
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถามศึกษาปีที่4
บ้านน้ำท่วม
นางสมบัติ  ขันโท
ประถามศึกษาปีที่5
บ้านน้ำท่วม
นางหอมหวล ไกยสิทธิ์
ประถามศึกษาปีที่6
บ้านน้ำท่วม
นายกุศล  แก้วแสน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่1
อำนาจเจริญ
นาไพฑูรย์  สุนทรักษ์
นางสุรีพร  สุนทรักษ์
มัธยมศึกษาปีที่2
อำนาจเจริญ
นางภัทรจันทร์  อุปัญญ์
นางสาวแจ่มใส  พุทธจักร
มัธยมศึกษาปีที่3
อำนาจเจริญ
นางลาวัณย์  นพพิบูลย์
นายธานินทร์  ธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
อำนาจเจริญ
นางพัชรา  ไชยอุตม์
นายพงษ์พร  เอเรสเลอร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5
อำนาจเจริญ
นายสมบูรณ์  ประเสริฐไทยเจริญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ชื่นตา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
อำนาจเจริญ
นายสมบูรณ์  ประเสริฐไทยเจริญ
นางอำนวยพร  เถาว์โท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น