วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์


  • ครูมธุรดา ลาภา  ได้รับมอบหมายการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์   3 รหัสวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2562 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  • เน้นการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ในหลายๆด้าน ตามความสามารถ  เน้นการแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ในชิ้นงาน/ผลงาน/และความคิด ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  โดยครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ภาพกิจกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

พวกเราครูคืนถิ่น 7 คน  บรรจุและแต่งตั้งในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รร.พนาศึกษา


นิทรรศการจัดแสดงผลงาน การประเมินครั้งที่ 1 

บันทึกภาพกับผลงานตนเอง

จัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน. ครั้งที่ 1 ครั้งนี้เลือกทำบอร์ดเองและหน้าปกเองกจาากการใช้ Canva


นำเสนอผลงานกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 

Present ผลงาน

รับฟังcommentจาก หัวหน้าวิชาการ


ภาพคู่ผลงานอันแสนประทับใจ

รับฟังการนำเสนอของเพื่อนๆ


ภาพมุมกว้างจากคุณครูที่เคารพ ที่มาให้กำลังใจ (ครูภัทราพร อุทธา)

บันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการ

รับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองตาอไป


จดบันทึก คำแนะนำลงใน noteประดับใจ

ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคนค่ะ

ครูมธุรดา มาแล้วจ้า

ครูมธุรดา มาแล้วจ้า การประเมิน ครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 รร.พนาศึกษา