วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์


  • ครูมธุรดา ลาภา  ได้รับมอบหมายการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์   3 รหัสวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2562 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  • เน้นการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ในหลายๆด้าน ตามความสามารถ  เน้นการแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ในชิ้นงาน/ผลงาน/และความคิด ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  โดยครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ภาพกิจกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

พวกเราครูคืนถิ่น 7 คน  บรรจุและแต่งตั้งในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รร.พนาศึกษา


นิทรรศการจัดแสดงผลงาน การประเมินครั้งที่ 1 

บันทึกภาพกับผลงานตนเอง

จัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน. ครั้งที่ 1 ครั้งนี้เลือกทำบอร์ดเองและหน้าปกเองกจาากการใช้ Canva


นำเสนอผลงานกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 

Present ผลงาน

รับฟังcommentจาก หัวหน้าวิชาการ


ภาพคู่ผลงานอันแสนประทับใจ

รับฟังการนำเสนอของเพื่อนๆ


ภาพมุมกว้างจากคุณครูที่เคารพ ที่มาให้กำลังใจ (ครูภัทราพร อุทธา)

บันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการ

รับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองตาอไป


จดบันทึก คำแนะนำลงใน noteประดับใจ

ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคนค่ะ

ครูมธุรดา มาแล้วจ้า

ครูมธุรดา มาแล้วจ้า การประเมิน ครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 รร.พนาศึกษา


การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

           เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพนาศึกษา ได้ทำการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑  โดยมี  นายสุกิจ จันทบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา  นายพิชิต กะมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวสุจิตรา สารรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการการประเมิน
          ดิฉัน นางสาวมธุรดา ลาภา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้รับการประเมิน ครั้งที่ ๑ หลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซึ่งในบทความนี้ จะกล่าวถึง ภาพกิจกรรมในการประเมิน และผลงานต่าง ๆ ที่ครูมธุรดา ลาภา ได้จัดทำขึ้น ตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/160LiUd1JvS_0_CrUNs9rrVf6iockQ92O