Pages

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์


  • ครูมธุรดา ลาภา  ได้รับมอบหมายการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์   3 รหัสวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2562 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  • เน้นการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ในหลายๆด้าน ตามความสามารถ  เน้นการแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ในชิ้นงาน/ผลงาน/และความคิด ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  โดยครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น